Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Gjeninnfører omtale av likestilling og diskriminering i årsberetningen for øvrige foretak 12. desember 2017
  I juni 2017 ble det vedtatt å oppheve plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen med virkning fra 1. januar 2018. Stortinget vedtok 11. desember 2017 å gjeninnføre redegjørelsesplikten. Vedtaket gjelder kun for øvrige foretak. Små foretak er ikke berørt.
 • Husk å delegere de nye rollene i Altinn 11. desember 2017
  20. desember går Altinn over til kun å benytte de to nye rollene for revisorer; Ansvarlig revisor og revisormedarbeider.
 • Tidspunkt for fravalg av revisjon 11. desember 2017
  Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.
 • Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 8. desember 2017
  Ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg kan det søkes om momskompensasjon. Dette er en tilskuddsordning som det for 2018 er foreslått bevilget 185 millioner kroner til. Søknadsfristen er 1. mars 2018.
 • Varsling på arbeidsplassen 8. desember 2017
  I sommer fikk vi nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan varslingsrutiner kan utarbeides og på innholdet i varslingsreglene.
 • Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt 6. desember 2017
  Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.